Privacy Policy

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών της https://www.cpbiocare.com/ από τον επισκέπτη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα της. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της https://www.cpbiocare.com ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του επισκέπτη, αποδοχή των όρων αυτών.

 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

H ιστοσελίδα https://www.cpbiocare.com/ είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας C.Pittakas Biocare Ltd με Αριθμό Εγγραφής Εταιρείας 264437, με δραστηριότητα την «Εμπορία Ιατρικών μηχανημάτων, υλικών και αναλωσίμων, επαγγελματικά και κατ’ οίκων βοηθήματα αναπηρίας και ευεξίας, παραϊατρικών συσκευών και υλικών, νοσηλευτικών υλικών ». Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Ισχυρών 20, 4151, Κάτω Πολεμίδια, Β’Μονοβόλικος, Λεμεσός, Κύπρος, email: pittakas@cpbiocare.com, τηλ.+35725817917 – για κλήσεις από σταθερό με χρέωση σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.

 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήμα

Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της “C.Pittakas Biocare Ltd” και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις της κυπριακής νομοθεσίας του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Επιφυλασσομένων όλων των δικαιωμάτων, κάθε κείμενο ή εικόνα που φέρει τα σύμβολα Biocare είναι σήματα ή καταχωρημένα σήματα και χρησιμοποιούνται στο παρόν κατόπιν αδείας των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 3.1 Νομική Βάση Επεξεργασίας, Ενημέρωση και Επικαιροποίηση Δεδομένων

H εταιρεία με την επωνυμία «C.Pittakas Biocare Ltd», είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη και ελέγχει την επεξεργασία των δεδομένων του στις ηλεκτρονικές σελίδες υπηρεσιών της https://www.cpbiocare.com/. Η C.Pittakas Biocare Ltd ενημερώνει τον επισκέπτη-πελάτη και ο επισκέπτης -πελάτης αναγνωρίζει ότι είναι ενήμερος για τα κάτωθι:

3.1.α Για την επεξεργασία των δεδομένων του όπως περιγράφεται κατωτέρω, η C.Pittakas Biocare Ltd στηρίζεται στις εξής νομικές βάσεις:


Εκτέλεση σύμβασης:
 Προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί της παρούσας σύμβασης δηλαδή να μπορεί ο επισκέπτης-πελάτης να ολοκληρώνει τις παραγγελίες του στο https://www.cpbiocare.com/ είναι απαραίτητη η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από τον επισκέπτη-πελάτη κατά την καταχώριση της παραγγελίας του στην φόρμα καταχώρισης της παραγγελίας και η καταγραφή των συναλλαγών του. Σκοπός της βασικής αυτής επεξεργασίας των δεδομένων είναι η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης παραγγελίας, η επικοινωνία με τον πελάτη και η αποστολή πληροφοριακών μηνυμάτων που αφορούν τα στάδια της διεκπεραίωσης της παραγγελίας, η παροχή διευκρινίσεων σχετικών με την παραγγελία και γενικώς οι πληροφορίες για αγορές που έχει πραγματοποιήσει, η παράδοση της παραγγελίας στο χώρο επιλογής του πελάτη, η επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση και η ενημέρωση για το υπάρχον απόθεμα στο https://www.cpbiocare.com/.

Η C.Pittakas Biocare Ltd διατηρεί επίσης το δικαίωμα τακτικής ενημέρωσης του μέλους μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (SMS) ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου επικοινωνίας στα στοιχεία επικοινωνίας του, που αποκτήθηκαν νομίμως, στο πλαίσιο της παραγγελίας του στο https://www.cpbiocare.com/για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της στο πλαίσιο της συναλλακτικής τους σχέσης (ως οι διατάξεις του Νόμου 112(Ι)/2004 στον οποίο ενσωματώθηκε η Ευρωπαϊκή Οδηγίας 2002/58/ΕΚ ) και εφόσον το μέλος δεν αντιταχθεί σε αυτή την επικοινωνία. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει ενημέρωση για τα προϊόντα της ή/και προσφορές ή/και διαγωνισμούς, την επικοινωνία για την διεξαγωγή ερευνών για τη βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της προς τα μέλη της καθώς και άλλες προωθητικές ενέργειες της και την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών.

Έννομα συμφέροντα: Κάποιας μορφής επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την βελτίωση των υπηρεσιών της C.Pittakas Biocare Ltd (επεξεργασία στατιστικών και μη ταυτοποιήσιμων δεδομένων), τον εντοπισμό προσπάθειας απάτης ή κακής χρήσης από το μέλος καθώς επίσης και για τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων της C.Pittakas Biocare Ltd.

Συγκατάθεση – συναίνεση: Ο πελάτης καλείται να δώσει την ειδική, ξεκάθαρη και ελεύθερη συγκατάθεση του στην εξατομικευμένη ανάλυση της καταναλωτικής συμπεριφοράς του με σκοπό την αποστολή σε αυτόν εμπορικής επικοινωνίας με προσωποποιημένες προσφορές για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της C.Pittakas Biocare Ltd ανάλογα με τις προτιμήσεις του με ή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση ώστε ο πελάτης να μπορεί να λαμβάνει εξατομικευμένες ενημερώσεις και προσφορές από την C.Pittakas Biocare Ltd που θα ταιριάζουν καλύτερα στο προφίλ και τις προτιμήσεις του.

3.1.β. Το μέλος έχει δικαίωμα αλλά και υποχρέωση πρόσβασης, διόρθωσης και επικαιροποίησης των προσωπικών του δεδομένων και οφείλει να γνωστοποιεί το συντομότερο στην C.Pittakas Biocare Ltd για τυχόν αλλαγή των προσωπικών στοιχείων που έχει δηλώσει με την παραγγελία του στο ηλεκτρονικό κατάστημα της C.Pittakas Biocare Ltd για την καλύτερη εξυπηρέτηση του μέλους.

3.2 Επεξεργασία και είδος προσωπικών δεδομένων – Δικαιώματα επισκεπτών

α) Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Η C.Pittakas Biocare Ltd θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη-πελάτη, όπως αυτά δηλώνονται από τον ίδιο κατά την παραγγελία του στην φόρμα καταχώρισης στοιχείων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη παραγγελία του μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/ πελάτη θα διατηρηθούν στα αρχεία της C.Pittakas Biocare Ltd για τριάντα (30) ημέρες από την ολοκλήρωση και την παράδοση της συγκεκριμένης παραγγελίας του και η επεξεργασία τους θα αφορά αποκλειστικά και μόνο την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης από απόσταση. Τα δεδομένα όμως που αποδεικνύουν την πραγματοποίηση της συναλλαγής θα διατηρηθούν για φορολογικούς λόγους (παραστατικό τιμολόγησης).

β) Είδος Προσωπικών Δεδομένων

Ειδικότερα τα προσωπικά δεδομένα που θα πρέπει να παρέχει κάθε επισκέπτης-πελάτης προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (https://www.cpbiocare.com/) της C.Pittakas Biocare Ltd και να πραγματοποιηθούν παραγγελίες προϊόντων της εταιρείας είναι τα εξής:

 • το πλήρες ονοματεπώνυμο του
 • η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων
 • η διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την διεύθυνση αποστολής)
 • τα στοιχεία τιμολόγησης (σε περίπτωση που έχει επιλεγεί πληρωμή με τιμολόγιο)
 • ο αριθμός ενός τηλεφώνου επικοινωνίας
 • η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του πελάτη.

Το είδος των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται η C.Pittakas Biocare Ltd ανά σκοπό επεξεργασίας είναι τα εξής:

 1. Για την εκτέλεση της σύμβασης (για να μπορεί, δηλαδή, ο επισκέπτης- πελάτης να ολοκληρώνει τις παραγγελίες του στο https://www.cpbiocare.com):
 • το πλήρες ονοματεπώνυμο
 • τη διεύθυνση αποστολής των προϊόντων
 • τη διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την διεύθυνση αποστολής)
 • τα στοιχεία τιμολόγησης (σε περίπτωση που έχει επιλεγεί πληρωμή με τιμολόγιο)
 • τον αριθμό ενός τηλεφώνου επικοινωνίας
 • την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του πελάτη
 • προϊόντα που αγοράστηκαν
 • ιστορικό παραγγελιών

Ο επισκέπτης ενημερώνεται ότι η παροχή των ως άνω υποχρεωτικών προσωπικών του δεδομένων καθώς και τα στοιχεία των συναλλαγών του είναι απαραίτητα και αποτελούν προαπαιτούμενο για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης παραγγελίας και παράδοσης των προϊόντων και υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό δεν απαιτείται η συγκατάθεση του πελάτη για την συγκεκριμένη αυτή επεξεργασία.

 1. Για ανάλυση της εξατομικευμένης καταναλωτικής συμπεριφοράς του πελάτη με σκοπό την αποστολή σε αυτόν εμπορικής επικοινωνίας με προσωποποιημένες προσφορές για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της C.Pittakas Biocare Ltd ανάλογα με τις προτιμήσεις του με ή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση ώστε το μέλος να μπορεί να λαμβάνει εξατομικευμένες ενημερώσεις και προσφορές από την C.Pittakas Biocare Ltd που θα ταιριάζουν καλύτερα στο προφίλ και τις προτιμήσεις του, η C.Pittakas Biocare Ltd θα επεξεργάζεται επιπροσθέτως τα κατωτέρω δεδομένα για το μέλος:
 • Προϊόντα που έχει αγοράσει στο https://www.cpbiocare.com
 • Συχνότητα επισκέψεων στο https://www.cpbiocare.com
 • Προϊόντα που έχει βάλει στο καλάθι του ή στην λίστα αγαπημένων στο https://www.cpbiocare.com/
 • Δημογραφικά στοιχεία που έχει δηλώσει στο https://www.cpbiocare.com/
 • Συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες
 • Δαπάνη που πραγματοποιήθηκε κατά την αγορά στο https://www.cpbiocare.com/
 • Iστορικό παραγγελιών στο https://www.cpbiocare.com/
 • Σε περίπτωση που ζητηθεί να γίνει παράδοση προϊόντων σε τρίτο πρόσωπο εκτός από τον επισκέπτη, ο τελευταίος αναγνωρίζει ότι θα έχει την πλήρη ευθύνη για την ενημέρωση και την πλήρη συναίνεση του προσώπου, που ορίζει ως παραλήπτη, για την κοινοποίηση των προσωπικών του δεδομένων στην εταιρεία C.Pittakas Biocare Ltd για το σκοπό και μόνο της παράδοσης σε αυτό, των σχετικών προϊόντων και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τυχόν αξιώσεις του προσώπου αυτού έναντι της C.Pittakas Biocare Ltd .

Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής αλλά καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης εταιρείας (Viva Payments Services S.A.) που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών.

 1. O επισκέπτης -πελάτης ενημερώνεται επίσης ότι για την επικοινωνία της C.Pittakas Biocare Ltd με αυτόν, στα πλαίσια της Νομοθεσίας 112(Ι)/2004, και πιο συγκεκριμένα δυνάμει του άρθρου του 106 παράγραφος (2), επεξεργάζεται τα στοιχεία επικοινωνίας που αυτός έχει δηλώσει.

Επίσης, όταν αποστέλλονται μέσω SMS/viber/email κλπ στον πελάτη ενημερώσεις για αλλαγές των όρων χρήσης του https://www.cpbiocare.com/ με υπερσύνδεσμο (link), είναι δυνατό να καταγράφεται η IP διεύθυνση της ηλεκτρονικής του συσκευής (κινητό, tablet, υπολογιστής κλπ) για την απόδειξη ότι το μέλος έχει λάβει την ενημέρωση.

γ. Αποδέκτες δεδομένων:

Για τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε αποδέκτη, οι αποδέκτες των δεδομένων του πελάτη δύνανται να είναι:

 1. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της C.Pittakas Biocare Ltd
 2. Οι φορολογικές κλπ ελεγκτικές αρχές σε περίπτωση σχετικού ελέγχου

iii. Η εταιρεία C.Pittakas Biocare Ltd η οποία παρέχει υπηρεσίες CRM και η οποία έχει αναλάβει μεταξύ άλλων την καταχώριση, ενημέρωση, επικαιροποίηση και διατήρηση της βάσης δεδομένων με τα δεδομένα των μελών ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό της και σύμφωνα με τις οδηγίες και τις καταγεγραμμένες εντολές της ή/και οποιαδήποτε άλλη εταιρεία παρέχει στο μέλλον στην C.Pittakas Biocare Ltd τις ίδιες υπηρεσίες σε αντικατάσταση ή σε συνεργασία με την ως άνω εταιρεία.

 1. Εξωτερικοί συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες διαδικτύου, αποθήκευση και διαχείριση παραγγελιών, υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου, υπηρεσίας (ταχυ)μεταφοράς ή ομαδικής αποστολής προϊόντων, υπηρεσίες εγκατάστασης προϊόντων και υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων πωλήσεων, πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου και ηλεκτρονικού εμπορίου και τηλεφωνικά κέντρα εξυπηρέτησης πελατών με τους οποίους συνεργάζεται η C.Pittakas Biocare Ltd και οι οποίοι υπόκεινται στους ειδικούς αυστηρούς όρους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που έχουν συμφωνήσει με την C.Pittakas Biocare Ltd ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

Κατά την καταχώριση, πρόσβαση ή/και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του μέλους οι υπάλληλοί και προστηθέντες της C.Pittakas Biocare Ltd συμμορφώνονται πλήρως με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων καθώς και με την ισχύουσα κυπριακή νομοθεσία και νομολογία σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων.

https://eur-lex.europa.eu/search.html?scope=EURLEX&text=2016%2F679&lang=el&type=quick&qid=1627636230880

δ) Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων:

Κάθε πελάτης, ως υποκείμενο δεδομένων, δύναται να ασκήσει οιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματα του, όπως αυτά προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 Ε.Ε (ακολουθείστε τον σύνδεσμο για περισσότερα):

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0131&qid=1627635839414

ε) Χρόνος Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων:

Τα δεδομένα του επισκέπτη -πελάτη θα διατηρεί και επεξεργάζεται η C.Pittakas Biocare Ltd για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης παραγγελίας του.  Τα δεδομένα του πελάτη θα διατηρεί και επεξεργάζεται έως ότου ο πελάτης ζητήσει την διαγραφή του λογαριασμού του ή, για όσες επεξεργασίες των δεδομένων του γίνονται βάσει της συγκατάθεσής του, μέχρι να δηλώσει την άρση της συγκατάθεσής του για τους σκοπούς παροχής των υπηρεσιών της C.Pittakas Biocare Ltd . Παρόλα αυτά κάποια αναγκαία προσωπικά δεδομένα που αφορούν τις συναλλακτικές του σχέσεις με την C.Pittakas Biocare Ltd LTD καθώς και την ενημέρωση, συγκατάθεση και άρση της συγκατάθεσής του για την επεξεργασία των δεδομένων του δύνανται να παραμένουν ως πληροφορίες για τον πελάτη προς διασφάλιση της απόδειξης της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων του από την C.Pittakas Biocare Ltd και την διασφάλιση των έννομων αξιώσεων των μερών.

στ) Δεδομένα Ειδικής Κατηγορίας:

Το μέλος ενημερώνεται ότι η C.Pittakas Biocare Ltd δεν συλλέγει ούτε απαιτεί την κοινοποίηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (δεδομένα ειδικής κατηγορίας) για τις ανάγκες του https://www.cpbiocare.com/.

ζ) Υποχρέωση Διαφάνειας:

Για οιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα δεδομένα του καθώς και την επεξεργασία και προστασία τους ο πελάτης δύναται να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της C.Pittakas Biocare Ltd (Data Protection Officer) στο email pittakas@cpbiocare.com  και στην τηλεφωνική γραμμή +357 25817917 και εφόσον δεν θεωρεί ότι ικανοποιείται από την απάντηση του ενημερώνεται ότι έχει δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια εποπτική αρχή (Γραφείο Επιτρόπου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Διεύθυνση Γραφείου: Ιάσονος 1, 1082 Λευκωσία, commissionerdataprotection.gov.cy)

η) Τεχνικά και Οργανωτικά μέτρα προστασίας:

Η C.Pittakas Biocare Ltd και οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της και οι προστηθέντες της / βοηθοί εκπλήρωσης εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την, κατά το δυνατό, καλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων ενάντια σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή απώλεια, αλλοίωση, παράνομη γνωστοποίηση ή πρόσβαση σε αυτά και γενικά την παράνομη επεξεργασία τους (συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως πρόσβαση) όπως και για την διασφάλιση της δυνατότητας αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε αυτά. Αυτά τα μέτρα στόχο έχουν να διασφαλίζουν ένα επίπεδο ασφαλείας που ανταποκρίνεται στον κίνδυνο που μπορεί να διατρέξουν τα συγκεκριμένα δεδομένα, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το είδος και την κρισιμότητα των δεδομένων, την εξέλιξη της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς κάθε συγκεκριμένης επεξεργασίας, εφαρμόζοντας παράλληλα διαδικασίες για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών αυτών μέτρων. Σε κάθε περίπτωση η C.Pittakas Biocare Ltd οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της και οι προστηθέντες της / βοηθοί εκπλήρωσης δεσμεύονται να διατηρούν το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των μελών και να μην τα κοινοποιούν ή επιτρέπουν την πρόσβαση σε αυτά σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του μέλους εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται από τον νόμο. Η C.Pittakas Biocare Ltd δηλώνει ότι ουδεμία άλλη χρήση των προσωπικών δεδομένων του μέλους θα γίνει για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στους παρόντες όρους χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και, όπου απαιτείται, ρητή συγκατάθεσή του.

α) Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Η C.Pittakas Biocare Ltd θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη-πελάτη, όπως αυτά δηλώνονται από τον ίδιο κατά την παραγγελία του στην φόρμα καταχώρισης στοιχείων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη παραγγελία του μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/ πελάτη θα διατηρηθούν στα αρχεία της C.Pittakas Biocare Ltd για τριάντα (30) ημέρες από την ολοκλήρωση και την παράδοση της συγκεκριμένης παραγγελίας του και η επεξεργασία τους θα αφορά αποκλειστικά και μόνο την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης από απόσταση. Τα δεδομένα όμως που αποδεικνύουν την πραγματοποίηση της συναλλαγής θα διατηρηθούν για φορολογικούς λόγους (παραστατικό τιμολόγησης).

β) Είδος Προσωπικών Δεδομένων

Ειδικότερα τα προσωπικά δεδομένα που θα πρέπει να παρέχει κάθε επισκέπτης-πελάτης προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (https://www.cpbiocare.com/) της C.Pittakas Biocare Ltd και να πραγματοποιηθούν παραγγελίες προϊόντων της εταιρείας είναι τα εξής:

 • το πλήρες ονοματεπώνυμο του
 • η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων
 • η διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την διεύθυνση αποστολής)
 • τα στοιχεία τιμολόγησης (σε περίπτωση που έχει επιλεγεί πληρωμή με τιμολόγιο)
 • ο αριθμός ενός τηλεφώνου επικοινωνίας
 • η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του πελάτη.

 Το είδος των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται η C.Pittakas Biocare Ltd ανά σκοπό επεξεργασίας είναι τα εξής:

 1. Για την εκτέλεση της σύμβασης (για να μπορεί, δηλαδή, ο επισκέπτης- πελάτης να ολοκληρώνει τις παραγγελίες του στο https://www.cpbiocare.com):
 • το πλήρες ονοματεπώνυμο
 • τη διεύθυνση αποστολής των προϊόντων
 • τη διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την διεύθυνση αποστολής)
 • τα στοιχεία τιμολόγησης (σε περίπτωση που έχει επιλεγεί πληρωμή με τιμολόγιο)
 • τον αριθμό ενός τηλεφώνου επικοινωνίας
 • την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του πελάτη
 • προϊόντα που αγοράστηκαν
 • ιστορικό παραγγελιών

 Ο επισκέπτης ενημερώνεται ότι η παροχή των ως άνω υποχρεωτικών προσωπικών του δεδομένων καθώς και τα στοιχεία των συναλλαγών του είναι απαραίτητα και αποτελούν προαπαιτούμενο για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης παραγγελίας και παράδοσης των προϊόντων και υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό δεν απαιτείται η συγκατάθεση του πελάτη για την συγκεκριμένη αυτή επεξεργασία.

 1. Για ανάλυση της εξατομικευμένης καταναλωτικής συμπεριφοράς του πελάτη με σκοπό την αποστολή σε αυτόν εμπορικής επικοινωνίας με προσωποποιημένες προσφορές για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της C.Pittakas Biocare Ltd ανάλογα με τις προτιμήσεις του με ή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση ώστε το μέλος να μπορεί να λαμβάνει εξατομικευμένες ενημερώσεις και προσφορές από την C.Pittakas Biocare Ltd που θα ταιριάζουν καλύτερα στο προφίλ και τις προτιμήσεις του, η C.Pittakas Biocare Ltd θα επεξεργάζεται επιπροσθέτως τα κατωτέρω δεδομένα για το μέλος:
 • Προϊόντα που έχει αγοράσει στο https://www.cpbiocare.com/
 • Συχνότητα επισκέψεων στο https://www.cpbiocare.com/
 • Προϊόντα που έχει βάλει στο καλάθι του ή στην λίστα αγαπημένων στο https://www.cpbiocare.com/
 • Δημογραφικά στοιχεία που έχει δηλώσει στο https://www.cpbiocare.com/
 • Συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες
 • Δαπάνη που πραγματοποιήθηκε κατά την αγορά στο https://www.cpbiocare.com/
 • Iστορικό παραγγελιών στο https://www.cpbiocare.com/
 • Σε περίπτωση που ζητηθεί να γίνει παράδοση προϊόντων σε τρίτο πρόσωπο εκτός από τον επισκέπτη, ο τελευταίος αναγνωρίζει ότι θα έχει την πλήρη ευθύνη για την ενημέρωση και την πλήρη συναίνεση του προσώπου, που ορίζει ως παραλήπτη, για την κοινοποίηση των προσωπικών του δεδομένων στην εταιρεία C.Pittakas Biocare Ltd για το σκοπό και μόνο της παράδοσης σε αυτό, των σχετικών προϊόντων και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τυχόν αξιώσεις του προσώπου αυτού έναντι της C.Pittakas Biocare Ltd .

Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής αλλά καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης εταιρείας (Viva Payments Services S.A.) που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών.

 1. O επισκέπτης -πελάτης ενημερώνεται επίσης ότι για την επικοινωνία της C.Pittakas Biocare Ltd με αυτόν, στα πλαίσια της Νομοθεσίας 112(Ι)/2004, και πιο συγκεκριμένα δυνάμει του άρθρου του 106 παράγραφος (2), επεξεργάζεται τα στοιχεία επικοινωνίας που αυτός έχει δηλώσει.

Επίσης, όταν αποστέλλονται μέσω SMS/viber/email κλπ στον πελάτη ενημερώσεις για αλλαγές των όρων χρήσης του https://www.cpbiocare.com/ με υπερσύνδεσμο (link), είναι δυνατό να καταγράφεται η IP διεύθυνση της ηλεκτρονικής του συσκευής (κινητό, tablet, υπολογιστής κλπ) για την απόδειξη ότι το μέλος έχει λάβει την ενημέρωση.

γ. Αποδέκτες δεδομένων:

Για τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε αποδέκτη, οι αποδέκτες των δεδομένων του πελάτη δύνανται να είναι:

 1. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της C.Pittakas Biocare Ltd
 2. Οι φορολογικές κλπ ελεγκτικές αρχές σε περίπτωση σχετικού ελέγχου

iii. Η εταιρεία C.Pittakas Biocare Ltd η οποία παρέχει υπηρεσίες CRM και η οποία έχει αναλάβει μεταξύ άλλων την καταχώριση, ενημέρωση, επικαιροποίηση και διατήρηση της βάσης δεδομένων με τα δεδομένα των μελών ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό της και σύμφωνα με τις οδηγίες και τις καταγεγραμμένες εντολές της ή/και οποιαδήποτε άλλη εταιρεία παρέχει στο μέλλον στην C.Pittakas Biocare Ltd τις ίδιες υπηρεσίες σε αντικατάσταση ή σε συνεργασία με την ως άνω εταιρεία.

 1. Εξωτερικοί συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες διαδικτύου, αποθήκευση και διαχείριση παραγγελιών, υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου, υπηρεσίας (ταχυ)μεταφοράς ή ομαδικής αποστολής προϊόντων, υπηρεσίες εγκατάστασης προϊόντων και υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων πωλήσεων, πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου και ηλεκτρονικού εμπορίου και τηλεφωνικά κέντρα εξυπηρέτησης πελατών με τους οποίους συνεργάζεται η C.Pittakas Biocare Ltd και οι οποίοι υπόκεινται στους ειδικούς αυστηρούς όρους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που έχουν συμφωνήσει με την C.Pittakas Biocare Ltd ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

Κατά την καταχώριση, πρόσβαση ή/και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του μέλους οι υπάλληλοί και προστηθέντες της C.Pittakas Biocare Ltd συμμορφώνονται πλήρως με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων καθώς και με την ισχύουσα κυπριακή νομοθεσία και νομολογία σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων.

https://eur-lex.europa.eu/search.html?scope=EURLEX&text=2016%2F679&lang=el&type=quick&qid=1627636230880

δ) Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων:

Κάθε πελάτης, ως υποκείμενο δεδομένων, δύναται να ασκήσει οιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματα του, όπως αυτά προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 Ε.Ε (ακολουθείστε τον σύνδεσμο για περισσότερα):

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0131&qid=1627635839414

ε) Χρόνος Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων:

Τα δεδομένα του επισκέπτη -πελάτη θα διατηρεί και επεξεργάζεται η C.Pittakas Biocare Ltd για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης παραγγελίας του.  Τα δεδομένα του πελάτη θα διατηρεί και επεξεργάζεται έως ότου ο πελάτης ζητήσει την διαγραφή του λογαριασμού του ή, για όσες επεξεργασίες των δεδομένων του γίνονται βάσει της συγκατάθεσής του, μέχρι να δηλώσει την άρση της συγκατάθεσής του για τους σκοπούς παροχής των υπηρεσιών της C.Pittakas Biocare Ltd . Παρόλα αυτά κάποια αναγκαία προσωπικά δεδομένα που αφορούν τις συναλλακτικές του σχέσεις με την C.Pittakas Biocare Ltd LTD καθώς και την ενημέρωση, συγκατάθεση και άρση της συγκατάθεσής του για την επεξεργασία των δεδομένων του δύνανται να παραμένουν ως πληροφορίες για τον πελάτη προς διασφάλιση της απόδειξης της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων του από την C.Pittakas Biocare Ltd και την διασφάλιση των έννομων αξιώσεων των μερών.

στ) Δεδομένα Ειδικής Κατηγορίας:

Το μέλος ενημερώνεται ότι η C.Pittakas Biocare Ltd δεν συλλέγει ούτε απαιτεί την κοινοποίηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (δεδομένα ειδικής κατηγορίας) για τις ανάγκες του https://www.cpbiocare.com/.

ζ) Υποχρέωση Διαφάνειας:

Για οιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα δεδομένα του καθώς και την επεξεργασία και προστασία τους ο πελάτης δύναται να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της C.Pittakas Biocare Ltd (Data Protection Officer) στο email pittakas@cpbiocare.com  και στην τηλεφωνική γραμμή +357 25817917 και εφόσον δεν θεωρεί ότι ικανοποιείται από την απάντηση του ενημερώνεται ότι έχει δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια εποπτική αρχή (Γραφείο Επιτρόπου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Διεύθυνση Γραφείου: Ιάσονος 1, 1082 Λευκωσία, commissionerdataprotection.gov.cy)

η) Τεχνικά και Οργανωτικά μέτρα προστασίας:

Η C.Pittakas Biocare Ltd και οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της και οι προστηθέντες της / βοηθοί εκπλήρωσης εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την, κατά το δυνατό, καλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων ενάντια σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή απώλεια, αλλοίωση, παράνομη γνωστοποίηση ή πρόσβαση σε αυτά και γενικά την παράνομη επεξεργασία τους (συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως πρόσβαση) όπως και για την διασφάλιση της δυνατότητας αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε αυτά. Αυτά τα μέτρα στόχο έχουν να διασφαλίζουν ένα επίπεδο ασφαλείας που ανταποκρίνεται στον κίνδυνο που μπορεί να διατρέξουν τα συγκεκριμένα δεδομένα, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το είδος και την κρισιμότητα των δεδομένων, την εξέλιξη της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς κάθε συγκεκριμένης επεξεργασίας, εφαρμόζοντας παράλληλα διαδικασίες για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών αυτών μέτρων. Σε κάθε περίπτωση η C.Pittakas Biocare Ltd οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της και οι προστηθέντες της / βοηθοί εκπλήρωσης δεσμεύονται να διατηρούν το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των μελών και να μην τα κοινοποιούν ή επιτρέπουν την πρόσβαση σε αυτά σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του μέλους εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται από τον νόμο. Η C.Pittakas Biocare Ltd δηλώνει ότι ουδεμία άλλη χρήση των προσωπικών δεδομένων του μέλους θα γίνει για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στους παρόντες όρους χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και, όπου απαιτείται, ρητή συγκατάθεσή του.

__

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα:  “Όροι χρήσης”